เก้าอี้กลม เบาะนิ่มแบบโช้ค พนักพิงหมุนได้ มีพักเท้า