ฮาดะ ลาโบะ เรตินอล โลชั่น 170 มล.

  • เนื้อโลชั่นบางเบา อ่อนโยน
  • บำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์
  • ลดเลือนริ้วรอยอย่างเห็นได้ชัด

฿615

สินค้าหมดแล้ว

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

ฮาดะ ลาโบะ เรตินอล โลชั่น 170 มล.

 

ฮาดะ ลาโบะ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าคณุภาพสงูจากประเทศญี่ป่นุ สร้างขนึ้ด้วยปรัชญา “Perfect x Simple” หรือ “เรียบง่ายและสมบรูณ์แบบ” เราจึงใช้แต่สว่นผสมที่ให้คณุค่ากบัผวิจริงๆ ปราศจากแอลกอฮอล์ น า้มนัแร่ น า้หอม และสี เพื่อให้ผ้ใูช้มนั่ใจ และมีความสขุกบัผิวสวยอย่างแท้จริง

    
คุณสมบัติ 

• โลชนั่สตูรใหมจ่ากญี่ป่นุ เพิ่ม 3D Hyaluronic Acid เพื่อผิวอ่อนเยาว์ นุ่มชุ่มชื่น ที่คณุสัมผัสได้

• 3D Hyaluronic Acid คือ Hyaluronic Acid ชนิดพิเศษ เมื่อซมึเข้าสู่ผิวจะจบัตวักนัเพื่อสร้างตาข่ายกักเก็บความช่มุชื่นให้อย่กูบัผวิได้มากและยาวนานยิ่งขนึ้ ให้ผิวเรียบเนียน เปลง่ประกายความอ่อนเยาว์ยาวนานกว่า  

• Retinol Vitamin A ช่วยฟืน้บ ารุงผิว และลดเลือนเส้นริว้รอยบางๆและริว้รอยที่เหน็ได้ชดัให้ดตูืน้ขนึ้  

• Collagen ช่วยเพิ่มความยืดหย่นุและยกกระชบัผิว ลดโอกาสการเกิดริว้รอยในอนาคต  
• สตูรอ่อนโยน ไมร่ะคายเคืองผิวเพราะไมม่ีสว่นผสมของแอลกอฮอล์ น า้มนัแร่ น า้หอม และสี

• ปริมาณสทุธิ 170 มลิลลิติร 

P-6225-ฮาดะ-ลาโบะ-เรตินอล-โลชั่น-170-มล.-1-1

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 100 g

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ฮาดะ ลาโบะ เรตินอล โลชั่น 170 มล.”