นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ของบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด

เป้าหมายหลักในการบริการลูกค้าของบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด จึงต้องการให้บริการเกี่ยวกับ การเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่สินค้าชำรุด เสียหายหรือยังไม่ได้เปิดใช้งาน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าเป็นหลัก)
ทั้งนี้ สินค้าที่จะทำการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน จะต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่” และคงสภาพ “เช่นเดิม” กับตอนที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย เหตุผลและเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางด้านล่างนี้)
ทางบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด มีความยินดีในการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ด้วยเหตุผล 4 ข้อดังต่อไปนี้ คือ
1. สินค้าชำรุดเสียหาย
– คำอธิบายเหตุผลการคืนสินค้า และการคืนเงิน
1.1 สินค้าที่เสียหายเมื่อส่งถึงมือลูกค้า และ/หรือ อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด
1.2 หีบห่อพลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าต้องมีความสมบูรณ์
-สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
-สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆครบ (หากมี) ต้องมีครบ และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%
2. สินค้าผิด ไม่ถูกต้อง
– คำอธิบายเหตุผลการคืนสินค้า และการคืนเงิน
2.1 สินค้าที่ได้รับ มีความแตกต่างจากรูป / สี หรือ ไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าที่ระบุไว้ บนเว็บไซต์ www.bcosmo.com
2.2 สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
-สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ต้องมีครบ และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%
3. สินค้า/อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหาย หรือได้รับไม่ครบ
-คำอธิบายเหตุผลการคืนสินค้า และการคืนเงิน
3.1 สินค้าไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือ หรือ สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดของสินค้าบนเว็บไซต์ www.bcosmo.com
-เงื่อนไขการ เปลี่ยน/คืนสินค้า และการคืนเงิน
3.2 สินค้าสามารถลองได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่” และบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ต้องมีครบ และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%
**หมายเหตุ** สินค้าที่ลองได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น
4. สินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
– คำอธิบายเหตุผลการคืนสินค้า
4.1 สินค้าไม่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า หรือลูกค้าไม่ต้องการสินค้านั้นๆ แล้ว
– เงื่อนไขการ เปลี่ยน/คืนสินค้า และการคืนเงิน
4.2 สินค้าจะต้องอยู่ใน “สภาพเดิม” หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท พร้อมอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ต้องมีครบ และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%

หมายเหตุ การเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน

1. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน หากสินค้านั้นๆ มีสภาพไม่ครบสมบูรณ์ 100 % รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย ชำรุดหรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด ได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้นๆ บริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพของสินค้าเท่านั้น
2. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ตั้งแต่ 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน ลูกค้าสามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ เฉพาะสินค้าที่มีสภาพครบสมบูรณ์ 100% เท่านั้น หากสินค้านั้นๆ มีสภาพไม่ครบ 100 % รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย หรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัดได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้นๆ บริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพสินค้าเท่านั้น
3. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน นับตั้งแต่ลูกค้า ได้รับสินค้าไปเกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือขนส่งนั้นๆ ที่บริษัทได้ส่งออกไป ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ทุกกรณีใดๆทั้งสิ้น
4. (จากข้อ 3.) ลูกค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ หากสินค้าเกิดการเสียหายหรือชำรุด ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมหรือเคลมประกันสินค้ากับบริษัทที่เป็นเจ้าของของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ (เฉพาะสินค้าที่มีการรับประกันเท่านั้น) โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ด้วยตนเอง
5. กรุณาเช็คสินค้า หากได้รับสินค้าไม่ตรงหรือได้รับสินค้าไม่ครบตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ **กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ อย่าพึ่งแกะสินค้า หากสินค้าเสียหายทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี**
6. กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด โดยเกิดจากการตัดสินใจของลูกค้าทางร้านไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี